ویژگیهای کابینت آلومینیومی:

برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش
می 29, 2018
اجاره تلویزیون شهری دات 3
می 29, 2018

ویژگیهای کابینت آلومینیومی:

ویژگیهای کابینت آلومینیومی:

تلویزیون های شهری همواره توسط لب تاپ اداره می گردد وتصاویر راگرفته وبا کیفیت بالاپخش می گردد.

کابینت های آلومینیومی تلویزیون شهری ازبهترین فن آوری های صوتی وتصویری است که هنوزهم درحال تکامل است .
تاکیدقوی درساخت صفحه نمایش تلویزیون شهری صرفه جویی درمصرف انرژی وهزینه کارآمدووزن سبک آن است .

این نیازمشتری سبب شده که به تدریج موجب تغییر ازکابینت آهنی به کابینت آلومینیومی گرددزیراباآلومینیوم ریخته گری شده است ووزن کابین آن سبک ترگردد.
ویژگیهای کابینت آلومینیومی:

کابینت های الومینیومی مقاومت بالا وپایداری بالادارد
که بسیارکارامدهستندبرای تخلیه گرما حفاظت ازانرژی وحفاظت ازمحیط زیست .

ازآن جاکه آنهادرفضای بازاستفاده می شوندمی توانندبه عنوان یک کابین ضدآب ازآلومینیوم ریخته گری برای بسته بندی آسان وراحت استفاده کردکه یک راندمان عالی جهت جابه جایی وسهولت درنصب است

‎ویژگیهای کابینت آلومینیومی:
ویژگیهای کابینت آلومینیومی:
1-کابینت نازک;سبک وحمل ونقل آسان ومناسب برای جمع آوری وانهدام

2-به طورتصادفی ازجریان تصادفی سیگنالهاپشتیبانی می کندآرایه های مختلف راارضا می کندوتصاویری متفاوت ایجادمی کند.
3-پردازنده ویدیویی حرفه ای رافراهم می کندکه ارفرمت های سیگنال مانند

AV.VGA.DVI SDI.HDMI
4-پشتیبانی ازتنظیم روشنایی وتنظیم سفارشی با256سطح که امکان استفاده ترکیبی ازدسته های مختلف صفحه نمایش رامی دهد
5-ضدآب باحفاظت 65IPنفوذکه اعمال شده برای استفاده ازتلویزیون شهری درفضای باز
6-مناسب برای ذخیره وحمل ونقل وهمچنین حفاظت خوب برای نمایشگرها

7-فرکانس بالاکه نیازهای عکس های مختلف راارضا می کندعلاوه برجلوگیری ازعکس گرفتن به طورموثرCNC
ویژگیهای کابینت آلومینیومی:

Aluminum Cabinets Features:
Urban TVs are always run by the laptop, and the images are taken with high quality music.

Aluminum TV cabinets for urban tv is one of the finest audio and video technologies that are still evolving.
The emphasis on urban television screening is to save energy and cost efficiently.

This requirement has led to a gradual change in the iron cabinet to aluminum cabinets, which are made of aluminum, and the cabin is lightweight.
Aluminum Cabinets Features:

Aluminum cabinets have high resistance and durability
They are highly qualified for heat dissipation

, protecting energy and protecting the environment.
They can be used as a waterproof cabin of aluminum casting for easy-to-use packaging, which is an excellent transfer and ease of use feature.
Aluminum Cabinets Features:
Aluminum Cabinets Features:

1-Thin cabinet; Lightweight and easy transportation suitable for collecting
2. It is possible to randomly protect signals from different sources,

causing different sources of radiation to create a different image.

The 3rd-generation professional video processor delivers signal signals such as AV.VGA.DVI SDI.HDMI
4. Supports brightness and custom setting with 256 levels that allow

you to use a combination of different screen sizes.
5-

Waterproof with 65IP Penetration Protection Applicable for outdoor urban use
6. Suitable for storage and transportation as well as good protection for displays
7-Frequency highlights the need for different shots, as well as the ability to take a sharp turn of the CNC
Aluminum Cabinets Features:

دیدگاه ها بسته شده است