• 1

تلویزیون بزرگ شهری برای اجاره

تلویزیون بزرگ شهری برای اجاره
بدون پیکسل کردن و یا تار شدن.اگر به درستی محتوای زمین پیکسل (به عنوان مثال، فونت های بزرگ و غیره) طراحی شده باشدوتعدادبسته بندی های پیکسل به هم نزدیک باشداین اجازه رابه شمامی دهد تا در یک منطقه فیزیکی باافزایش تراکم پیکسل تصویرباکیفیت تری دریافت کنید.

با افزایش تراکم پیکسل، می توانید بدون دیدن پیکسل ها به صفحه نمایش نزدیک شویدنکته مهم این است که نمایشگرها بزرگتر می شوند
یا افراد به علاوه صفحه نمایش به همراه تکنولوژی های تعاملی حرکت می کنند.

تلویزیون بزرگ شهری برای اجاره
اگر می خواهیدبه اندازه یک صفحه نمایش آن را به نظر برسانیدو مانند بسیاری از لامپ های الکتریکی نباشیددر زیر یک جدول مرجع است که شما می توانید برای تعیین میدان درست پیکسل برای درخواست خود استفاده کنید.

شما اندازه گیری می کنید که چقدر عقب می ایستید تابتوانید صفحه نمایش را مشاهده کنید و پیکسل هایی را پیدا کنید که مربوط به اندازه گیری است.

تلویزیون بزرگ شهری برای اجاره
بعضی از این مواردممکن است کمتر از نیمی از این مسافت ها را نقل قول کند (مخصوصا کسانی که محصولات گرانقیمت پیکسل را در رده خود ندارند) و ممکن است بخواهند یک عدد اضافی برای تأیید تصویر با کیفیت بالا اضافه کنند .
تلویزیون بزرگ شهری برای اجاره
یک قانون خوب این است که به خوبیبه مشتریان خدمت کند. چند درصد نزدیکتر یا دورتر تاثیر زیادی نخواهد داشت.
مشاهده فاصله ایده آل در متر پیکسل پیک
25 فوت 7.6 متر 2.5
18 فوت 5.5 متر 1.8
15 فوت 4.5 متر 1.5
12 فوت 3.7 متر 1.2
9 فوت 2.7 متر 0.9

تلویزیون بزرگ شهری برای اجاره
A large urban television to rent
Without pixelation or fading. If pixel pitch (e.g., large fonts, etc.) is designed correctly, pixel pixels are close together to allow them to receive a higher image quality in a physical area with increasing pixel density. do.

By increasing the pixel density, you can zoom in on the screen without seeing pixels.
Or people plus the display, along with interactive technologies.

A large urban television to rent
If you want to look at the size of a screen, do not look like many electric bulbs below a reference table that you can use to determine the correct pixel field for your request.

You measure how fast you stand, you can see the screen and find pixels that are related to the measurement.

A large urban television to rent
Some of these items may quote less than half of these distances (especially those who do not have the most expensive pixel products) and may want to add an extra number to confirm the high-quality image.
A large urban television to rent
A good law is to serve customers well. A few percent closer or farther away.
View the ideal distance in pixel courier
25 feet 7.6 meters 2.5
18 feet 5.5 meters 1.8
15 feet 4.5 meters 1.5
12 feet 3.7 meters 1.2
9 feet 2.7 meters 0.9

A large urban television to rent


  • 1

تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2

تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2
دراصل ما تلاش زیادی را برای انتخاب، واجد شرایط بودن و طراحی تلویزیون شهری بابالاترین کیفیت انجام داده ایم.

صحبت از رزولیشن، منظوربه تراکم پیکسل هادر دیواری تلویزیون شهری می باشدو این تراکم پیکسل همانطور که کیفیت پخش تصاویررادرهر صفحه نمایش تلویزیون شهری بالاترمی برد بارزولوشن یک lcd استاندارد برابراست .
اکثر صفحه نمایش های ال سی دی یا Full HD (1020 x 1080 هستند.
تغییر اندازه مورب صفحه نمایش ممکن است درتعدادپیکسل هاکه روی یک بوم بزرگتر یا کوچکتر پخش می شوداثرگذارباشد.

دیوارهای تلویزیون شهری ازمازول هایی ساخته شده است که وضوح هرتصویردر پیکسل ها راممکن است متفاوت کند.
تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2
به همین دلیل است که شایع ترین مشخصات برای تراکم پیکسل در صفحه نمایش به عنوان “زمین پیکسل” نامیده می شود.
نقطه پیکسل فاصله بین مرکز پیکسل های مجاور است.
هرچه اندازه پیکسل هاکوچکترباشدتعدادپیکسل ها بیشترورزولیشن تصویر بالاتروبهتر خواهدبود.
تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2
بنابرین اگرتعدادپیکسل ها بیشترباشد می توانیدتغییراتی درابعاد فیزیکی جسم که سطوح بالاتری از جزئیات راداردبدهید.

تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2

Dot Casting TV 2
In essence, we have made a great effort to select, qualify and design the highest quality city television.

Speaking of resolution, I mean the pixel density of the urban television wall, and this is the pixel density, as the video playback quality at the top of the urban TV screen is higher than the standard standard lcd.
Most of the LCD or Full HD screens are 1020 x 1080.
Screen diagonal variation may be effective on a number of pixels that are played on a larger or smaller canvas.

Urban tv walls are made of materials that allow the resolution of each image in pixels to be different.
Dot Casting TV 2
That’s why the most common specs for pixel density on the screen are called “pixel ground”.
The pixel point is the distance between the center of the pixels adjacent.
The more pixels are smaller, the more pixels will be the higher the image size.
Dot Casting TV 2
Therefore, if there are more pixels, you can change the physical physical dimensions of the higher levels of detail.

Dot Casting TV 2


  • 1

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش
ما یک ماشین حساب به شما ارائه می دهیم تا بتوانیدبه راحتی اندازه مورد

نیازخودرا برای پر کردن فضابادستیابی به یک وضوح ویدئویی مطلوب به دست آورید.

همچنین میتوانیم یک سری از محاسبات پیچیده رابرای شماآسان کنیم

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش

وبه همین دلیل ما یک محاسبه ازتلویزیون شهری رابرای مقایسه محصولات،

قطعنامه ها و مشخصات ارائه می دهیم.

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش
مامی توانیم به شمانشان دهیم که اندازه فیزیکی سه پیکربندی دیوار مختلف تلویزیون شهری که 4.85 متر مربع می باشد

همان 24 کابینت است در تعدادی از آرایه های مختلف.
تصویرآن گزینه ای از گزینه های صادرات و ذخیره است که در تلویزیون شهری وجود دارد.

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش
یکی از عجیب ترین عناصر تلویزیون شهری، این است که تغییرات کیفی در اجزای مورد استفاده برای ایجاد

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش

دیوارهای تلویزیون شهری وجود دارد.

نمایش با رزولیشن یا اندازه فیزیکی ممکن است با توجه به منبع و کیفیت تلویزیون های شهری که بر روی صفحه مدار چاپی (PCB) نصب می شود،

به قیمت کابینت های مختلف نیزتاثیرگذارباشد.

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش

The difference in urban television in display quality
We provide you a

calculator to easily capture the size you need to fill out the search for a decent video resolution.

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش
ما یک ماشین حساب به شما ارائه می دهیم تا بتوانیدبه راحتی اندازه مورد

We can also provide a series of

complex calculations for you, and for this reason, we provide a calculation of urban planning for comparing products, resolutions, and specifications.

The difference in urban television in display quality
We can be pleased to note that the

physical size of the three configurations

of a different 4.85 square meter urban television wall is the same as the 24 cabinets in a number of arrays.
The image is an option of export and storage options available on urban television.

The difference in urban television in display quality
One of the strangest elements of urban

television is that there are qualitative changes in the components used to create urban television walls.

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش
ما یک ماشین حساب به شما ارائه می دهیم تا بتوانیدبه راحتی اندازه مورد

Displays with a resolution or physical size may

also affect the price of different cabinets depending on the source and quality of the city’s tv-mounted PCBs.

The difference in urban television in display quality


  • 0

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
می دانید چقدر ناامید کننده می تواند در تلاش برای دیدن اطرافیان در مقابل شما باشد،
به جز اگر شما در عرصه بزرگ هستید هزاران نفر در مقابل شما نشسته اند هر کس می خواهد ببیند که در مرکز چه می گذرد،
بنابراین همه چیز را می توانید انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که همه شرکت کنندگان در رویداد شما بهترین مکان در خانه هستند.

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
با شرکت کنندگان رویداد شما نیازی به نگرانی در مورد جذب دوربین های خود برای دیدن آنچه در پیش رو دارند،
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
نگران نباشید. ما ارائه می دهیم انواع مختلفی از صفحه اجاره صفحه نمایش LED، بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که هر کس یک دیدگاه عالی از عمل است.
با کمک ما شما می توانید چیزی را که ممکن است یک محل ظرفیت کوچک در یک فضای رویداد دسترسی داشته باشید تبدیل کنید. قادر بودن به جای بیشتر مردم، مشارکت شما، درآمد شما و بیشتر لذت مهمانان را بهبود خواهد بخشید!.
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

Urban TV rental price list
You know how frustrating it can be to try to see the surrounding people in front of you,
Thousands are sitting in front of you, except if you are in the big arena. Everyone wants to see what’s going on in the center.
So you can do everything to ensure all participants in your event have the best place at home.

Urban TV rental price list
With event attendees you do not need to worry about capturing your cameras to see what’s going on.
Urban TV rental price list
Do not worry.
With our help, you can convert something that might have a small capacity space in an event space. Being able to improve the enjoyment of your guests, instead of more people, your participation, your income and more!
Urban TV rental price list